• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Wpadłem w "dziurę" i co ...dalej ?

( bardzo ważne, koniecznie do przeczytania )

Procedura postępowania w punktach

 1. Zdarzenie:
  Dokumentujemy fotograficznie miejsce zdarzenia (pamiętajmy aby ze zdjęć wynikało położenie „dziury”). Na  zdjęciu koniecznie muszą być „punkty odniesienia” (przystanek  autobusowy, numer posesji na budynku, charakterystyczne budynki w tle itp.
  Od 2010 roku  wezwania  na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej, którzy sporządzali wcześniej notatkę służbową nie są już obligatoryjne.
  W miarę możliwości notujemy dane świadków zdarzenia. Wystarczy imię, nazwisko, numer telefonu.
  Pamiętajmy, że zgodnie z Art. 6. Kodeksu Cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
  Skutki lekceważenia tego artykułu opisane są na stronie rzecznika praw ubezpieczonych:
  http://www.rzu.gov.pl/orzecznictwo/art-6-k-c-ciezar-dowodu/Ogolne__2623
  • Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 14 lutego 2008 roku, sygn. akt. I C 1176/07, niepublikowany
   (...) w sprawach o odszkodowanie ciężar dowodu okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia spoczywa po stronie powodowej ( art 6 k.c. ). W szczególności do obowiązków powoda należało okazanie ze poniósł szkodę i precyzyjne ustalenie jej wysokości.
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2009 roku, sygn. akt II Ca 850/09, niepublikowany
   W pierwszej kolejności wskazania wymaga, że jak stanowi przepis art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Powołany przepis wyraża dwie ogólne reguły: pierwszą - generalnie wymagającą udowodnienia powołanego przez stronę faktu, powodującego powstanie określonych skutków prawnych oraz drugą regułę, która sytuuje ciężar dowodu danego faktu po stronie osoby, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Generalnie - poza wyjątkami, z którymi nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie - ciężar dowodu spoczywa na powodzie.
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 lutego 2010 roku, sygn. akt XXIII Ga 845/09, niepublikowany
   Ciężar dowodu wykazania wysokości szkody spoczywa na poszkodowanym dochodzącym wyrównania uszczerbku w swoim majątku, jednakże teza ta jest aktualna wtedy, gdy powód, w żaden sposób nie wskaże sposobu w jaki dokonał obliczenia szkody, nie udokumentuje swojego roszczenia, a pozwany podniesie konkretne zarzuty i poda, dlaczego i w jakim zakresie kwestionuje wysokość szkody, a także wykaże w tym kierunku inicjatywę dowodową.
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2008 roku, sygn. akt V ACa 1025/09, niepublikowany
   Zgodnie z ogólnymi regułami postępowania dowodowego obowiązek przedstawienia dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy spoczywa na stronach, a ciężar udowodnienia faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie spoczywa na stronie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne
 2. W miarę możliwości unikamy powiększania szkody, tzn. np. :
  -nie jedziemy dalej bez powietrza na przebitej oponie tylko zmieniamy na koło zapasowe (unikamy uszkodzeń opony wynikających z jazdy bez powietrza ),
  -w przypadku uszkodzenia miski olejowej natychmiast zatrzymujemy pojazd wyłączając silnik ,w przypadku uszkodzenia układu wydechowego staramy się prowizorycznie go umocować (nie dopuszczając do innych innych uszkodzeń ).
  W skrajnych (i uzasadnionych) przypadkach wzywamy pomoc drogową, która odholuje nasz samochód do najbliższego serwisu lub naszego miejsca zamieszkania (zależy, które jest bliżej).
 3. Zgłoszenie zdarzenia do  Moto-Rzeczoznawcy - bezpośrednio po zdarzeniu, a przed podjęciem jakiejkolwiek naprawy, dokonujemy zgłoszenia.
  Sposoby zgłoszenia:
  Telefonicznie. (czynny 24 godziny), mailowo, faxem - dane w zakładce Kontakt
  Termin dokonania oceny technicznej z reguły ustalany jest „z dnia na dzień”, zazwyczaj nie przekracza 48 godzin od daty zgłoszenia.
 4. Opracowanie szkody (czynności wstępne ) - po umówieniu terminu ,podczas dokonywania oceny technicznej pojazdu, biegły rzeczoznawca przyjmie od Państwa wszystkie informacje dotyczące zdarzenia, które zostaną przekazane płatnikowi odszkodowania.
  Jeżeli podczas wizyty w zakładzie wulkanizacyjnym koło zostało już rozmontowane, to nie montujemy go ponownie. Tarcza koła i opona będą oceniane oddzielnie.
 5. Opracowanie szkody (oględziny ) - biegły rzeczoznawca w oparciu o stanowisko diagnostyczne określi m.in. stopień uszkodzenia zawieszenia (np. utratę tłumienia amortyzatorów, sprawdzenie nadmiernych luzów w elementach zawieszenia) lub stopień deregulacji/uszkodzenia układu kierowniczego polegający m.in. na pomiarze zbieżności kół przednich. Zasady dokonywania oględzin w zakładce Kontakt
 6. Opracowanie szkody (czynności proceduralne) - po dokonaniu opinii technicznej popartej kalkulacją , oceną techniczną złożą za Państwa wszystkie wymagane dokumenty do właściwych instytucji  odpowiedzialnych za wypłatę odszkodowania. Zasady płatności w zakładce Oferta/Ile to kosztuje ?
 7. Naprawa uszkodzeń - z chwilą udokumentowania rozmiaru uszkodzeń (oględziny) możecie Państwo niezwłocznie przystąpić do naprawy uszkodzeń (np. wymiana opony, tarczy koła) bez obawy o kwestionowanie przez płatnika odszkodowania zasadności naprawy bądź wymiany uszkodzonych elementów.
 8. Wypłata odszkodowania (obejmująca również zwrot poniesionych kosztów za usługi zlecone Moto-Rzeczoznawcy) nastąpi w terminie maksymalnie (!) do 30 dni od daty zgłoszenia szkody ( termin ustawowy ). Dlatego tak istotne jest jak najszybsze poinformowanie Moto-Rzeczoznawcy i niezwłoczne przygotowanie niezbędnej do likwidacji szkody dokumentacji.