• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Za co zapłaci mi płatnik odszkodowania ?

1.    Prawo do pełnego odszkodowania


Eksperci podkreślają, że poszkodowany ma prawo do pełnego odszkodowania. Zasadę pełnego odszkodowania określa art. 361 Kodeksu Cywilnego, który mówi, że należne odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości doznanej szkody. Dotyczy to nie tylko samego uszkodzenia pojazdu ale również kosztów dodatkowych np. : holowania, opinii technicznej. 
Nie można też zapomnieć, że szkoda może być rozumiana dwojako - może ona obejmować rzeczywiste straty, które poszkodowany poniósł (damnum emergens), jak również utracone korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans). W konsekwencji poszkodowany może dochodzić odszkodowania nie tylko za uszkodzenie pojazdu, ale również dochodzić utraconych korzyści, których nie osiągnął wskutek zdarzenia (np. uszkodzenie taksówki) – udowodnienie tej części odszkodowania może okazać się niekiedy niezwykle trudne i często wiąże sie z koniecznością prowadzenia długiego sporu na drodze sądowej.

2.    Czy koszty jakie poniosę na rzecz www.moto-rzeczoznawcy.pl zostaną mi zwrócone ?

Koszt niezależnej opinii biegłego
W przypadku ubezpieczeń OC – poszkodowany ma prawo wykonać własną ocenę techniczną kosztów naprawy. Ubezpieczyciel ma obowiązek dokonać zwrotu. Jest to koszt, którego związek przyczynowy z wypadkiem i szkodą jest niezaprzeczalny. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych AC – ubezpieczyciel nie ma obowiązku zwrotu kosztów opinii niezależnego rzeczoznawcy.

Czytaj więcej...